تماس با مراکز پشتیبانی
استان شهر نام شرکت تلفن
تهران تهران عصر انتقال داده ها 021-87778
البرز کرج عصر انتقال داده ها 021-87778
اردبیل اردبیل آزمان ارتباط آرتان 045-33254760-2
اصفهان اصفهان عصر انتقال داده ها 021-87778
خراسان رضوی مشهد آینده سازان ارتباطات پارسیان 051-38704008
فارس شیراز پیام رایانه 071-32342625
قزوین قزوین عصر انتقال قزوین 028-33692088
قم قم پیام رایانه قم 025-36614405
025-36614771
کرمان کرمان پردازش دنیا ی اطلاعات کارمانیا 034-32452876
مازندران بابل عصر انتقال داده ها 02187778
کردستان سنندج برژوند 087-33226266-9